درس‌های موجود

پايان نامه، استاد(شايگان فر-عليرضا) (زکايي خسرو شاهي-محمدرضا)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: محمدرضا زکايي خسرو شاهي
  • استاد: عليرضا شايگان فر

پايان نامه، استاد(کريمي روح اله) (زکايي خسرو شاهي-محمدرضا)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: محمدرضا زکايي خسرو شاهي
  • استاد: روح اله کريمي

پايان نامه، استاد(کريمي روح اله) (رسولي-موسي)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: موسي رسولي
  • استاد: روح اله کريمي

فارسي، استاد(زماني-الهام)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: الهام زماني

پرورش آبزيان، استاد(زماني بوزنداني-عباس)

طبقه: کشاورزی
  • استاد: عباس زماني بوزنداني