برگزاری جلسات آنلاین مدیران فناوری منطقه 4 دانشگاههای کشور